REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE”

 

 

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zwani dalej Organizatorem, ogłaszają Konkurs Fotograficzny pt. „Społeczeństwo w obiektywie”
 2. Konkurs trwa od dnia 01.11.2022 do dnia 15.12.2022

§2

Cele i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży problematyką życia społecznego poprzez wytypowanie trzech najlepszych prac (zdjęć) na temat współczesnego społeczeństwa.
 2. Konkurs jest skierowany wyłącznie do uczniów szkół średnich.
 3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa, które nie były w żadnej formie zgłaszane do innych konkursów.
 4. Każdy z uczestników może zgłosić w Konkursie maksymalnie trzy zdjęcia.
 5. Dopuszcza się zgłoszenia zdjęć wykonanych przez więcej niż jedną osobę. W takim przypadku osoby startujące w konkursie będą traktowane i oceniane jako zespół. Osoba, która zgłosiła zdjęcie indywidualnie, może być również członkiem zespołu.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

§3

Wymagania dotyczące zgłaszanych zdjęć

 1. Zdjęcie powinno być w formacie jpg.
 2. Zgłaszane zdjęcie/a powinno nawiązywać do tematu Konkursu.

§4

Zasady zgłaszania zdjęć

 1. Zgłoszenie zdjęcia następuje poprzez przesłanie pliku pocztą elektroniczną na adres mailowy: socjologia@usz.edu.pl
 2. W tytule maila należy wpisać „Konkurs fotograficzny”.
 3. W treści maila należy zamieścić:
  a) imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza;
  b) adres mailowy autora zdjęcia (adres do korespondencji);
  c) skopiowane oświadczenie (zamieszczone na końcu niniejszego Regulaminu).


§5

Zasady prezentacji (upubliczniania) zdjęć

 1. Najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, na co autorzy zdjęć wyrażają zgodę.
 2. Publikacja, o której mowa w paragrafie §5.1 nie rodzi po stronie uczestników konkursu, których prace zostaną opublikowane, jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora konkursu.

§6

Komisja Konkursowa i kryteria oceny zdjęć

 1. Organizator w celu dokonania oceny zgłoszonych zdjęć oraz dokonania wyboru najlepszych trzech prac Konkursu powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”).
 2. Do zadań Komisji należy rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 3. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 31.12.2022 r.
 4. Komisja ogłosi wynik Konkursu poprzez umieszczenie rozstrzygnięcia na stronie internetowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Komisja dokona oceny Zdjęć według następujących kryteriów:
  a) zgodność z tematem Konkursu,
  b) znaczenie przekazu,
  c) oryginalność,
  d) estetyka,
  e) technika wykonania.
 6. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech zdjęć (projektów) zajmujących pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W przypadku zdjęcia zgłoszonego przez zespół za zwycięzcę uznaje się zespół.
 7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania zwycięskiego zdjęcia, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 7.
 8. Komisja w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autorstwa zgłoszonego Zdjęcia może podjąć decyzję o niedopuszczeniu Zdjęcia do Konkursu.
 9. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne. Nie przysługuje od nich odwołanie.

§7

Nagroda

 1. Zwycięzcom Konkursu (trzy pierwsze miejsca) – autorom lub zespołom nagrodzonych Zdjęć – zostanie przyznana nagroda rzeczowa.
 2. Wyróżnione prace zaprezentowane zostaną podczas wystawy pokonkursowej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu Fotograficznego pt. Społeczeństwo w obiektywie.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego pt. Społeczeństwo w obiektywie i zgadzam się z warunkami uczestnictwa w Konkursie w nim zawartymi.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych na potrzeby uczestnictwa w Konkursie wyłącznie na potrzeby związane z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora oświadczam, iż są to dane prawdziwe.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko osoby przystępującej do konkursu