Pracownicy Instytutu Socjologii:

dr Robert Bartłomiejski

 

 

 

 

 

 

dr Robert Bartłomiejski

mail: robert.bartlomiejski@usz.edu.pl

telefon: 91 444 33 50

pok. 215

 

 

 

dr Robert Bartłomiejski

 

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia miasta
 • konflikt środowiskowy
 • miasto portowe
 • socjologia morska
 • socjologia pogranicza polsko-niemieckiego

Prowadzone przedmioty:

 • zarządzanie konfliktem w środowisku lokalnym
 • teorie konfliktu społecznego
 • socjologia morska
 • współczesne teorie socjologiczne
 • socjologia kryzysu

Wybrane publikacje:

 • Bartłomiejski, R., Kowalewski, M. (2020). Is it research or just walking? Framing walking research methods as “non-scientific, “Geoforum” 114: 59-65. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.06.002 
 • Bartłomiejski, R., Kowalewski, M. (2019). Polish Urban Allotment Gardens as ‘Slow City’ Enclaves. „Sustainability” 11(11): 3228. https://doi.org/10.3390/su11113228
 • Bartłomiejski, R. (2016). Environmental Conflicts in Port Cities, “Opuscula Sociologica”, 4(18), s. 33-44. doi: 10.18276/os.2016.4-03, 
 • Bartłomiejski, R. (2016). Milcząca zgoda i (samo)wykluczenie mieszkańców osiedla: strategie władz miasta w rozwiązywaniu konfliktu ekologicznego w mieście. „Przegląd Socjologiczny”, t. 65, z. 1, s. 125-145. 
 • Bartłomiejski, R., (2015). „Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 240.

Bibliografia naukowa

Profil Google Scholar

Profil Scopus

 

dr Piotr Biniek

 

 

dr Piotr Biniek

mail: piotr.biniek@usz.edu.pl

telefon: 91 444 33 46

pok. 049

 

 

dr Piotr Biniek

Zainteresowania badawcze:

 • konflikty społeczne w energetyce
 • więzi i wspólnoty lokalne
 • konflikt i jego zarządzenie w środowisku lokalnym
 • dziennikarstwo, media, sztuka – współczesne języki komunikacji

Prowadzone przedmioty:

 • Media w zarządzaniu konfliktem społecznym
 • Edukacja obywatelska
 • Polityka ekologiczna
 • Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne
 • Technologie informacyjne

Wybrane publikacje:

 • Być albo nie być prosumentem – świadome i ukryte motywacje indywidualnych inwestorów energetyki odnawialnej. Rozdział w monografii: Wybrane przyrodnicze i prawno-administracyjne aspekty energetyki odnawialnej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 2022.
 • Morska energetyka wiatrowa na południowym Bałtyku: wybrane problemy gospodarcze i społeczne. Rozdział w monografii: Perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; Uniwersytet Szczeciński, 2019.
 • Polityka lokalizacyjna i inwestycyjna w energetyce odnawialnej. Rozdział w monografii: Odnawialne źródła energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Uniwersytet Szczeciński, 2017
 • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – analiza potencjalnych konfliktów społecznych”. Prace Komisji Geografii Przemysłu 2017.
 • МОРСКАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА: ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ / Offshore Wind Energy: Polish case Conference Paper. The international conference Regional problems of Ukraine: geographical analysis and ways of solution; 2015.
 • Perspektywy rozwoju sektora offshore w Polsce na przykładzie morskiej energetyki wiatrowej”. Prace Komisji Geografii Komunikacji 2017.
 • Współautor książki „Stocznia Szczecińska – Upadek”. Wydawnictwo Kurier Press, Szczecin 2011.

Bibliografia naukowa

 

dr Wioleta Bryniewicz

dr Wioleta Bryniewicz

e-mail: wioleta.bryniewicz@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3394

pok. 29a

dr Wioleta Bryniewicz

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia młodzieży  
 • socjologia rodziny  
 • socjologia czasu wolnego  
 • małe struktury społeczne 

Prowadzone przedmioty:

 • diagnoza środowiskowa  
 • socjologia młodzieży  
 • socjologia czasu wolnego  
 • socjologia rodziny 
 • małe struktury społeczne 

Wybrane publikacje:

 • Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego w opiniach mieszkańców Szczecina (współautor Ż.Stasieniuk), Toruń 2020 
 • New Times – New education (współautor O. Kozlova), Szczecin 2018
 • Geneza i dzieje socjologii morskiej, Szczecin 2004
 • West Pomerania – (Re) construction of culture? (współautor Ż. Stasieniuk) , w: The Cultures of Diversity / ed. by O. Kozlova, Ż. Stasieniuk. Szczecin 2020
 • Poczucie tożsamości indywidualnej młodzieży na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, w: Od Polonii po ziemie zachodnie: pamięci profesora Jacka Leońskiego / pod red. Z. Kurcza i Ż. Stasieniuk, Szczecin 2014

Bibliografia naukowa

Profil na ResearchGate

prof. US dr hab. Marek Bulsa

prof. US, dr hab. Marek Bulsa

e- mail: marek.bulsa@usz.edu.pl

telefon:91 444 3253

pok. 211

prof. Marek Bulsa

 

 

dr Włodzimierz Durka

 

 

 

 

dr Włodzimierz Durka

e-mail: wlodzimierz.durka@usz.edu.pl

telefon: 91 444 33 61

pok.:

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
 • socjologia wsi
 • metodologia badań społecznych
 • makrosocjologia

Prowadzone przedmioty:

 • metody badań społecznych
 • socjologia podejmowania decyzji
 • problemy społeczne i ich diagnozowanie
 • budżet badania i zarządzanie badaniem społecznym

Wybrane publikacje:

 • W.Durka, Władza – kierowanie – efektywność. Studium funkcjonowania organizacji dalekomorskiego statku rybackiego, Szczecin 1994
 • W.Durka, Polsko-niemieckie pogranicze gospodarcze. Szkice z socjologii ekonomicznej, Szczecin 1995
 • W.Durka, Ekonomiczne i świadomościowe wymiary nierówności społecznych. Z badań nad społeczną stratyfikacją pracowników gospodarki morskiej, Szczecin 2009
 • R.Czyszkiewicz, W. Durka, Topografia szczecińskiej przedsiębiorczości. Szkic socjologiczno-ekonomiczny, Szczecin 2011
 • Wspólnoty samorządowe województwa zachodniopomorskiego 2010-2015: społeczeństwo – gospodarka – dochody, Praca zbiorowa pod red. R. Czyszkiewicza i W.Durki, Szczecin 2016

Bibliografia naukowa

dr Karolina Izdebska

 

 

 

 

dr Karolina Izdebska

e-mail: karolina.izdebska@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3256

pok. 087

 

 

dr Karolina Izdebska

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia sztuki (społeczne  funkcjonowanie sztuki w przestrzeni publicznej, sztuka ze społecznością i sztuka zaangażowana artywizm)
 • społeczne aspekty dizajnu
 • socjologia kultury 

Prowadzone przedmioty:

 • socjologia designu  
 • sztuka społeczności  
 • performans społeczny i kulturowy  
 • socjologia wielokulturowości  
 • socjologia regionu

Wybrane publikacje:

 • Chechen Refugees in Poland on ‘Tolerated Stay’: Different Perspectives of Hospitality in the Context of Theatrical Action in a Private Apartment, “Journal Of Refugee Studies”, Published by Oxford University Press, doi: 10.1093/jrs/fez052; published: July 2019  
 • Budowanie i splatanie, czyli społeczność jako „twórcza materia”. Z zapisków badaczki (w:) Sztuka ze społecznością, Wójcik J., Stokfiszewski I., Jasińska I. (red.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018  
 • Lepsze życie śmieci? Design i upcykling, „Kultura Popularna” nr 2 (52)/2017, s. 31-40. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7049  
 • Powiernicy, kolekcjonerzy, (re)konstruktorzy. Współcześni artyści wobec rzeczy znalezionych, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1/2017, s. 157-174  
 • Przestrzeń i miejsce w praktyce artystycznej. Socjologiczne studium przypadku, Wydawnictwo Wydziału Humanistycznego US „Minerwa”, Szczecin 2015 

Bibliografia naukowa

 

dr hab. Arkadiusz Kołodziej

 

 

 

 

dr hab. Arkadiusz Kołodziej

e-mail: arkadiusz.kolodziej@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3259

pok. 209

 

 

dr Arkadiusz Kołodziej

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia struktur społecznych
 • socjologia pracy i zawodu
 • socjologia morska
 • ilościowa analiza danych 

Prowadzone przedmioty:

 • systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych 
 • programy komputerowej analizy danych 
 • trening kompetencji społecznych

Wybrane publikacje:

 • Kołodziej A. (2019), Marynarze floty transportowej w świetle studiów nad strukturą społeczną, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Kołodziej A. (2013), Teoria estymacji w praktyce badań społecznych, Warszawa: Difin
 • Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A. (2015), Diversity and Social Trust. Polish seafarers in multicultural crews, „European Societies”, Volume 17, Issue 2, s. 158-175
 • Kołodziej A., (2019), The Concept of Marinization by Ludwik Janiszewski – To Understand the Influence of the Sea, “Cultural Interaction Studies of Sea Port Cities” (Vol. 20): 159-179

Bibliografia naukowa

Profil Google Scholar

 

dr Sebastian Kołodziejczak

 

 

 

dr Sebastian Kołodziejczak

e-mail: sebastian.kolodziejczak@usz.edu.pl

telefon: 91  444 3264

pok. 101

 

 

dr Sebastian Kołodziejczak

Zainteresowania badawcze:

 • Badania nad postrzeganiem i doświadczaniem przemocy domowej wśród kobiet, dzieci i młodzieży oraz seniorów.
 • Zagraniczne emigracje zarobkowe Polaków
 • Rozwój społeczności lokalnych Pomorza Zachodniego
 • Tożsamość lokalna mieszkańców Szczecina

Prowadzone przedmioty:

 • procesy ludnościowe
 • badania terenowe
 • kreowanie kapitału społecznego 
 • techniki argumentacji i perswazji

Wybrane publikacje:

 • A. Terelak, S. Kołodziejczak, Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Studium socjologiczne, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2012,  
 • A. Terelak, S. Kołodziejczak, Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2012,  
 • S. Kołodziejczak, Problemowy wymiar emigracyjnej tymczasowości, Studia Migracyjne – Przegląd polonijny, 2014  
 • S. Kołodziejczak, Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia, Opuscula Sociologica nr 2 [20] 2017
 • S. Kołodziejczak, A. Terelak, Domestic violence against seniors in rural areas of West Pomerania, Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2019 

Bibliografia naukowa

Profil Google Scholar

 

prof. US, dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś

 

 

 

 

prof. US, dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś

e-mail: agnieszka.kolodziej-durnas@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3397

pok. 48a

 

 

prof. Agnieszka Kołodziej-Durnaś

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia organizacji i zarządzania
 • socjologia morska
 • psychologia społeczna
 • psychologia poznawcza
 • psychoterapia egzystencjalna

Prowadzone przedmioty:

 • podstawy socjologii
 • socjologia organizacji
 • reklama społeczna
 • kultura organizacji
 • różnice kulturowe 

Wybrane publikacje:

 • Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A. Labour milieu of merchant seamen’s crews : economization vs human relations. (2018).Transformations in Business & Economics, vol. 17 no. 1(43), s. 64-82.  
 • Kołodziej-Durnaś A., Sowa F. A short introductory note on maritime sociology. (2015). w: Routinen der KriseKrise der Routinen : Verhandlungen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Trier 2014 / ed. by Stephan Lessenich. 
 • Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A. Diversity and social trust : Polish seafarers in multicultural crews. (2015). European Societies vol. 17 iss. 2, pp. 158-175.  
 • Kołodziej-Durnaś A. Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja: socjologiczne studium krytyczne (2012/2017). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 • Kołodziej-Durnaś A., Alice Salomon – szkic o życiu i dziełach: z wyborem pism; (2011) [słowo wstępne Christine Labonté-Roset]. Warszawa: Oficyna Naukowa. 

Bibliografia naukowa

Profil Google Scholar

Profil Scopus

Profil na ResearchGate

 

 

prof. US, dr hab. Maciej Kowalewski

 

 

 

 

 

prof. US, dr hab. Maciej Kowalewski

e-mail: maciej.kowalewski@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3258

pok. 173

Więcej informacji: >>>

Zainteresowania badawcze:

 • studia miejskie
 • ruchy społeczne
 • zrównoważony rozwój społeczny
 • polityka miejska

Prowadzone przedmioty:

 • socjologia miasta
 • social movements and politics of contention
 • ruchy protestu: taktyki i organizacje
 • seminarium dyplomowe 

Wybrane publikacje:

 • Kowalewski, M. (2021). Images and Spaces of Port Cities in Transition. Space and Culture, 24(1), 53–65 
 • Kowalewski, M., & Bartłomiejski, R. (2020). Is it research or just walking? Framing walking research methods as “non-scientific”. Geoforum, 114, 59-65. 
 • Kowalewski, M. (2020). Street protests in times of COVID-19: adjusting tactics and marching ‘as usual’. Social Movement Studies, 1-8. 
 • Kowalewski, M. (2018). Emergent political spaces in the post-socialist city: Solidarity Square, Szczecin. Space and Polity, 22(3), 328-341. 
 • Kowalewski, M. (2016). Protest miejski: przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Nomos.

Profil Google Scholar

Profil Scopus

więcej

prof. dr hab. Oxana Kozlova

 

 

 

 

prof. dr hab. Oxana Kozlova

e-mail: oxana.kozlova@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3336

pok. 174

 

 

prof. Oxana Kozlova

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia kultury
 • historia socjologii
 • współczesne teorie socjologiczne
 • ekologia społeczna
 • socjologia w Rosji 

Prowadzone przedmioty:

 • socjologia kultury
 • historia myśli socjologicznej
 • współczesne teorie socjologiczne
 • ekologia społeczna
 • socjologia w Rosji 

Wybrane publikacje:

 • Kozlova, O.N., Kozłowska, U. (2020). Cultural Types of Partnership in Education in the 21st Century. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci., 13(2), 191-200. DOI: 10.17516/1997-1370-0550.  
 • Kozlova, O. (2018) Inteligencja jako siła zrównoważenia rozwoju społecznego // Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia. Red. Naukowa Piotr Kulas, Paweł Śpiewak, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 124-136  
 • Kozlova, O. (2018) The path of the University ― between risks to the sustainability // New Times ― New Education. Ed. Oxana Kozlova, Wioleta Bryniewicz, Szczecin, Wyd. US, 2018  
 • Kozlova, O. (2017) Cultures in transition from liquidity to sustainability (Kultury w przejściu – od płynności do zrównoważenia)// Liquid structures and cultures. Ed. Oxana Kozlova, Arkadiusz Kołodziej, Szczecin, Wyd. US  
 • Kozlova, O. (2015) Reklama społeczna: od propagowania innowacji do optymalizacji życia społecznego // Reklama społeczna Red. A. Kołodziej-Durnasz, Szczecin 

Bibliografia naukowa

prof. US, dr hab. Urszula Kozłowska

 

 

 

 

 

prof. US, dr hab. Urszula Kozłowska

e-mail: urszula.kozlowska@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3395

pok. 29b

 

 

 

prof. Urszula Kozłowska

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia zdrowia i medycyny
 • historia społeczna
 • myśl społeczno – polityczna
 • socjologia historyczna
 • biografistyka
 • seksuologia

Prowadzone przedmioty:

 • socjologia starości
 • promocja zdrowia
 • socjologia niepełnosprawności
 • polityka społeczna i zdrowotna
 • społeczno – kulturowe kreowanie seksualności

Wybrane publikacje:

 • Medical care and sanitation, hygiene and living conditions in German (Nazi) concentration sub-camp Konzentrationslager Stutthof – Aussenlager Pölitz/T. Sikorski, U. Kozłowska. // Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, tom 42 nr 1, s.7-37  
 • Justyna Budzińska-Tylicka : przyczynek do biografii / U. Kozłowska. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020 
 • Kooperacja w sporcie wyczynowym w krajach bloku wschodniego na przykładzie kontaktów polsko-rumuńskich (1948-1953) / T. Sikorski, U. Kozłowska. // Historia Slavorum Occidentis. 2019, nr 4(23), s.72-90 
 • Socjalizm i kwestia kobieca – wybór pism / Zofia Daszyńska-Golińska ; wyboru dokonali, opracowali i wstępem opatrzyli U. Kozłowska i T. Sikorski. – Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2018 
 • Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnej państwa na Pomorzu Zachodnim (1944/45-1972) / U. Kozłowska. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 2013

Bibliografia naukowa

Profil Scopus

dr Anna Królikowska

 

 

 

 

 

 

 

dr Anna Królikowska

e-mail: anna.krolikowska@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3346

pok. 29

 

 

dr Anna Królikowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia religii
 • socjologia narodu
 • związki pomiędzy kulturą i władzą
 • perspektywa fenomenologiczna
 • perspektywa historyczna

Prowadzone przedmioty:

 • podstawy socjologii
 • religions in the contemporary world
 • culture and power
 • świadomość społeczna
 • wybrane teorie socjologiczne 

Wybrane publikacje:

 • A.M. Królikowska, (2019) Józef Tischner’s interpretation and praxis of phenomenology in the context of Polish society under communist regime, Studies in East European Thought, 71(4),309-329.  
 • A.M. Królikowska (2018) The Question of the Persistence of Romantic Nationalism in Poland with Regard to its Religious Aspects, Kirchliche Zeitgeschichte / Contemporary Church History, vol. 31, no 2, 441-459.  
 • A.M. Królikowska (2017) Postsecularism and Postsecularity and Their Different Forms and Meanings in Europe, Przegląd Religioznawczy, 266(4), 39-49.  
 • A.M. Królikowska (2017) Codzienność i świat przeżywany: gdzie jest miejsce dla znaczeń religijnych?, Kultura i Edukacja, 115(1), 79-93. 
 • A.M. Królikowska (2015) Public and Private Aspects of Religiosity in Poland: Continuation, Changes, Evanescence, ReligionStaatGesellschaft. Journal for the Study of Beliefs and Worldviews, 16 (1-2), 245-269.

Bibliografia naukowa

 

dr Kalina Kukiełko

 

 

 

 

 

 

dr Kalina Kukiełko

e-mail: kalina.kukielko@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3256

pok. 087

 

 

 

 

dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

Zainteresowania badawcze:

 • teoria mediów Marshalla McLuhana
 • storytelling
 • moda zrównoważona
 • moda społecznie odpowiedzialna w XXI wieku (moda jako komunikat, język mody, moda i media, prawa człowieka,  zanieczyszczanie/ochrona środowiska)

Prowadzone przedmioty:

 • socjologia ubioru
 • media w społeczeństwie globalnym
 • socjologia
 • etyka pracy i przedsiębiorczości w społeczeństwie wielokulturowym
 • przedsiębiorczość i rynek pracy. 

Wybrane publikacje:

 • Współczesna wojna na fotografiach Rity Leistner, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.
 • Following the Footprints of Edward S. Curtis. A Tale of the Vanishing Race, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2020, t. XVI nr 2, s. 36-45. 
 • „The Edward Curtis Project” Marie Clements i Rity Leistner: kobiecy teatr stereotypów, [w]: A. Kołodziej-Durnaś, K. Izdebska, Miejsce pracy przyszłości – kobiety w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020. 
 • Wieczna wojna: projekt Levant Trilogy Rity Leistner, [w]: R. Koschany, M. Michałowska, J. Ostrowska, A. Skórzyńska (red.), Kultury w ruchu: migracje, transfery, epistemologie, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019. 
 • Marshall McLuhan i jego koncepcja sztuki [w]: A. Łukasiewicz, Ł. Musielak Łukasz, K. Kukiełko-Rogozińska, J. Szczepanik (red.), Media, nowe media czy post-media sztuki?, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2019.

Bibliografia naukowa

 

mgr Olga Łozińska

 

 

 

 

mgr Olga Łozińska

mail: olga.lozinska@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3346

pok. 49

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • dyplomacja kulturalna
 • włoska tożsamość regionalna
 • samorząd terytorialny
 • socjologia pogranicza

Prowadzone przedmioty:

 • Socjologia komunikacji
 • New Media and Communication
 • Historia myśli społecznej
 • Savoir vivre jako społeczny system regulowania interakcji
 • Socjologia czasu wolnego
 • Socjologia języka

Wybrane publikacje:

 • Łozińska, O. (2020). Ruch „Sardynek” we Włoszech. Acta Politica Polonica 2/2020 (50): 97–108,
 • Łozińska, O. (2019). Konsulat honorowy w Szczecinie jako narzędzie włoskiej dyplomacji kulturalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Acta Politica Polonica 2 (48): 33–43
 • Łozińska, O. (2019). Dyplomacja kulturalna Włoch na przykładzie działalności Włoskich Instytutów Kultury w Japonii. Współczesny regionalizm Bliskiego i Dalekiego Wschodu. s. 61–83. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bibliografia naukowa

Research Gate

 

 

 

dr Natalia Maksymowicz Mróz

 

 

 

 

 

 

dr Natalia Maksymowicz Mróz

e-mail: natalia.maksymowicz@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3346

pok. 49

 

 

 

 

dr Natalia Maksymowicz Mróz

Zainteresowania badawcze:

 • etnografia
 • antropologia wizualna
 • edukacja pozaeuropejska
 • ruchy społeczne
 • studia nad tożsamością

Prowadzone przedmioty:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego 
 • warsztat fotograficzny dla humanistów 
 • making documentary movie 
 • edukacja szkolna w kulturach świata 
 • jakościowe badania terenowe

Wybrane publikacje:

 • Góralskie pnioki. Tradycyjne więzi rodowe i ich wpływ na współczesną kulturę Podhala.  Wydawnictwo Instytutu im. Oskara Kolberga, Poznań, 2019.  
 • Gazda czy pon? Portret górali podhalańskich na przełomie XX i XXI wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. 
 • “The shaping of the Contemporary Culture of the Podhale Region”, w: Ethnologia Polona, vol. 25 
 • Education, tradition and western NGOs in Dolpo“, w: Yearbook of Oriental Studies, vol. 67/1. ss. 180-195 
 • Himalayan Dolpoenclave of Tibethan Culture (Himalájské Dolpo: Enkláva tibetské kultury)”, w: Studia Ethnogica Pragensia, vol. 2012/2. ss. 103-117 

Bibliografia naukowa

Profil Google Scholar

dr Żaneta Stasieniuk

 

 

 

 

 

dr Żaneta Stasieniuk

e-mail: zaneta.stasieniuk@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3262

pok. 207

 

 

dr Żaneta Stasieniuk

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia regionu
 • struktury społeczne
 • grupy dyspozycyjne

Prowadzone przedmioty:

 • zróżnicowanie społeczne
 • globalne procesy społeczne
 • analiza i interpretacja danych
 • metody badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Ż. Stasieniuk, Zbiorowość marynarzy w procesie przemian społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

 • Ż. Stasieniuk, Wioleta Bryniewicz, Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego w opiniach mieszkańców Szczecina, Adam Marszałek, Toruń 2020
 • Ż. Stasieniuk, W. Bryniewicz, West Pomerania – (Re)construction of Culture?”, w: „Diversity Cultures”, ed. O Kozlova, Ż. Stasieniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020
 • Ż. Stasieniuk, Social’nye miry intelligencii Zapadnogo Pomor’â, w: Žiznennyj mir naučno-tehničeskoj i social’no-gumanitarnoj intelligencii : obŝee i osobennoe, pod red. Ž. T. Toŝenko, Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet, Moskva 2015

   

Bibliografia naukowa

dr Albert Terelak

 

 

 

 

 

 

dr Albert Terelak

e-mail: albert.terelak@usz.edu.pl

telefon: 91 444 3264

pok. 101

 

 

 

dr Albert Terelak

Zainteresowania badawcze:

 • zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli społecznej, zorientowanej na zapobieganie przemocy w rodzinie (badania nad postrzeganiem i doświadczaniem przemocy domowej wśród kobiet, dzieci i młodzieży oraz seniorów)
 • zagraniczne emigracje zarobkowe Polaków
 • rozwój społeczności lokalnych Pomorza Zachodniego
 • tożsamość lokalna mieszkańców Szczecina
 • znaczenie memów w utrwalaniu wiedzy

Prowadzone przedmioty:

 • metodologia badań socjologicznych
 • statystyczna oraz jakościowa analiza danych
 • socjotechnika
 • socjologia wiedzy
 • socjologia potocznego myślenia. 

Wybrane publikacje:

 • A. Terelak, S. Kołodziejczak, Zagraniczne emigracje zarobkowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego a regionalny rynek pracy. Studium socjologiczne, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2012, 
 • A. Terelak, S. Kołodziejczak, Praca za granicą w świadomości emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2012
 • A. Terelak, Tymczasowość jako egzystencjalna kategoria czasu. Przewaga czynników „wypychających” z kraju odpływu nad „przyciągającymi” do kraju napływu nie sprzyja emigracjom pełnym, Studia Migracyjne – Przegląd polonijny, 2014
 • A.Terelak, Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia, Opuscula Sociologica nr 2 [20] 2017
 • A. Terelak, S. Kołodziejczak, Scale and forms of domestic violence against schoolchildren in rural, rural-urban and urban areas, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2019 – współautor 

Bibliografia naukowa

Profil Google Scholar