Polega na stawianiu człowieka (ofiary ddziaływania) w sytuacji ciągłych nie-powodzeń, a to często doprowadza do całkowitego „poddania się” manipulatorowi. W sytuacji wystąpienia efektu, pojawiają się u nas negatywne stany: 1) obniżenie poziomu motywacji do działania, 2) obniżenie sprawności intelektualnej, 3) zaburzenia emocjonalne, 4) stany depresyjne.

Oddziaływanie polegające na dążeniu do zmiany lub utrwalenia poglądów ludzi za pomocą rozmaitych środków przekonywania. Stosuje się tu zwykle jedną z dwu strategii oddziaływania: centralnej lub peryferycznej strategii perswazji.

Oddziaływanie polegające na dążeniu do zmiany lub utrwalenia poglądów lub postaw, ewentualnie zachowań ludzi, wbrew ich woli lub bez ich wiedzy. 1.Ludzie są bardziej podatni na oddziaływanie komunikatu, który nie jest spostrzegany jako specjalnie przygotowany w celu wywarcia na nich wpływu.  2.Ludzie stają się odporni na manipulację, jeśli uświadomią sobie, iż są jej poddawani.

 

Oddziaływanie polegające na stwarzaniu realnych, rzeczowych sytuacji, które z kolei działają pośrednio lub bezpośrednio na postawy, zachowania czy poglądy ludzi. Otoczenie, czas, obecność innych ludzi oraz fakty, których nie da się zmienić – albo przynajmniej przeświadczenie o wystąpieniu, bądź możliwości wystąpienia takich faktów – wpływa nade wszystko na zachowania ludzi, a te z kolei ”zmuszają” do racjonalizacji podjętych decyzji.

Wpajanie poglądów, idei, podstawowych wierzeń i przekonań, jak również doktryn, leżących w interesie rządzących grup społecznych, poprzez środki masowego przekazu, szkolnictwo i inne kanały masowego oddziaływania, godząc w wolność i niezależność sądów jednostek.

 

SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

to nowy kierunek studiów stacjonarnych I stopnia

Socjotechnika

Socjotechnika (ang. social engineering) – Dziedzina wiedzy naukowej, zorientowanej na praktykę społeczną poprzez poznawanie oraz badanie reguł życia społecznego,a w tym komunikacji i praw skutecznego działania. Efektem stosowania socjotechniki jest formułowanie dyrektyw dotyczących racjonalnych przemian życia społecznego, opartych na uznanych ocenach i przyjętych wartościach społecznych, a także twórcze uczestnictwo w kreowaniu i realizowaniu działań w sferze różnorodnych aktywności społecznych.

 

 

 

 

Kim mogę zostać po ukończeniu socjotechniki ?

Kierunek, który zaspokaja zarówno potrzeby poznawcze, jak i potrze-by skutecznego, opartego na uznanych wartościach – potrzebnego społeczeństwu – twórczego działania. Wiedza, umiejętności i kom-petencje    zdobyte  podczas  studiów,  mogą   zostać  wykorzystane
w aktywności społecznej lub pracy zawodowej w mediach społecznościowych, w działach promocji i marketingu firm prywatnych, administracji samorządowej i rządowej lub organizacjach pozarządowych. Po  ukończeniu  tego  kierunku można  pracować m.in. jako: analityk społeczny (specjalista ds. analizy danych z ba-dań społecznych), ekspert strategii marki osobistej i wizerunku w polityce, spin doktor, specjalista ds. kampanii wyborczych, reklamowych, promocyjnych, twórca reklamy, twórca kampanii społecznych w sektorze prywatnym i publicznym, lider zespołów projektowych, kreator marki.

 

Czego dowiem się i czego się nauczę w czasie studiów ?

W czasie studiów będziesz mieć możliwość zgłębienia tajników socjotechniki na wielu interesujących przedmiotach.
Oto niektóre z nich:

 

 

 • I rok studiów

  Marketing polityczny

  Na zajęciach poznasz formy reklamy politycznej i dowiesz się, z których form warto skorzystać a z których nie. Dowiesz się jak przemawiać i jak kontaktować się z wyborcami. Rozwiniesz umiejętności związane z zaplanowaniem i przygotowaniem efektywnej kampanii wyborczej. Ponadto dowiesz się jak wykorzystać narzędzia marketingu wyborczego pod kątem różnych grup docelowych.

  Nabytą wiedzę możesz wykorzystać w celu zaplanowania i przeprowadzenia skutecznej kampanii wyborczej, m. in. z wykorzystaniem różnych mediów, w tym Internetu i portali społecznościowych (facebook, linkedin, youtube). Ponadto dowiesz się, jak właściwie budować sztab wyborczy
  i określić rolę poszczególnych osób w całym procesie.

  Jako specjalista z zakresu marketingu politycznego możesz wykorzystać nabyte umiejętności w celu opracowywania strategii marki osobistej
  w polityce oraz udzielania wsparcia sztabom wyborczym i kandydatom w planowaniu kampanii wyborczej

   

  Media w społeczeństwie globalnym

  Na zajęciach zapoznasz się z tematyką nowych mediów oraz komunikowania społecznego, obejmująca zarówno zagadnienia teoretyczne dotyczące definiowania i rozumienia mediów, jak i te praktyczne, związane z tworzeniem, publikowaniem oraz oddziaływaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Ważnym elementem tych rozważań będą użytkownicy mediów, a w szerszej perspektywie funkcjonowanie społeczeństwa globalnego.

  Nauczysz się jak rozpoznawać i analizować treść przekazów oraz efekty oddziaływania środków komunikacji.

  Możesz wykorzystać tę wiedzę do świadomego korzystania ze współczesnych mediów.

   

  Mediacje

  W trakcie zajęć:

  • dowiesz się czym jest mediacja oraz poznasz zasady jej prowadzenia,
  • nauczysz się prowadzenia mediacji w zmiennym kulturowo środowisku.

  Swoje umiejętności możesz w przyszłości wykorzystać w działaniach profilaktycznych oraz podczas rozwiązywania różnego rodzaju napięć

  i konfliktów społecznych.

  Metodologia badań społecznych

  Studiując problematykę metodologii badań, poznasz tajniki naukowego kontaktu z faktami – zasady ich identyfikacji (w tym odróżniania od pozorów, fałszów poznawczych czy po prostu kłamstw), analizy i interpretacji. Zdobędziesz umiejętności samodzielnego projektowania i realizowania badań,
  a także formułowania świadomego i jasnego przekazu, opartego na solidnych podstawach empirycznych, zamiast „gdybania” i czczej gadaniny… Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz wykorzystać zarówno w pracy badacza, jak i w pracy z badaczami (jeśli w przyszłości będziesz komuś zlecać badania).

  Metodologia krytycznego myślenia. Logika praktyczna i teoria argumentacji

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólną problematyką języka pojmowanego jako system znaków oraz jako logiczne narzędzie, które może być wykorzystane w trakcie wnioskowania, argumentacji i dyskutowania. Celem dodatkowym jest zapoznanie studentów ze specyfiką perswazji oraz manipulacji jako form oddziaływania za pomocą przekazu werbalnego. Cel ostateczny to przećwiczenie zdobytej wiedzy
  w praktyce
  .

  Obraz jako narzędzie wpływu społecznego

  Na zajęciach z tego przedmiotu dowiesz się jak działają na nas obrazy. Dowiesz się twierdził i dlaczego że „film jest najważniejszą ze sztuk?”
  i dlaczego telewizja jest tak ważna dla polityków.
  Nauczysz się rozpoznawać ukryty przekaz obrazów i neutralizować perswazję wizualną. Wykorzystasz nabyte umiejętności do doboru właściwych ilustracji do Twoich projektów oraz do tworzenia przekazów reklamowych.

   

  Plakat wyborczy - warsztat

  Na zajęciach zapoznasz się z plakatem wyborczym, jego budową, rodzajami, rolą jakie pełni w kampanii. Zobaczysz jak wyglądały plakaty stosowane w kampaniach wyborczych w Polsce i na świecie na przykładzie oryginalnych materiałów wyborczych z zasobów Pracowni Badań Wyborczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dowiesz się jakie walory ma plakat jako środek przekazu wizualnego. Nauczysz się jak projektować plakaty, jakie elementy w nich są ważne. Poznasz zasady doboru elementów plakatu, między innymi kolorystyki, zdjęć, logo, haseł i sloganów. Nauczysz się na przykładach czego należy unikać przy projektowaniu plakatu oraz jak wybierać miejsce jego ekspozycji. Uzyskaną wiedzę możesz wykorzystać przy planowaniu kampanii wyborczych i reklamowych. Nabyte umiejętności wykorzystasz podczas prowadzenia kampanii na rzecz komitetu lub kandydata także w Internecie i na portalach społecznościowych.

  Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

  Podczas zajęć poznasz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia przedsiębiorstw. Uzyskana wiedza pozwoli na zrozumienie jakie procesy zachodzą w gospodarce w ujęciu mikro i makroekonomicznym.

  Zdobędziesz umiejętność analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych, zarówno tych zachodzących na płaszczyźnie krajowej lub międzynarodowej, ale również relacji pomiędzy producentami a konsumentami. Nauczysz się jak założyć własną firmę oraz jaką wybrać formę działalności gospodarczej.

  Podstawy socjologii

  Nie ma nic bardziej praktycznego, niż porządna teoria – jak powiedział klasyk! Na podstawach socjologii nauczycie się języka, którym mówią eksperci
  z dziedziny nauk społecznych, witajcie w klubie! Studiując problematykę przedmiotu, możesz poznać, zrozumieć podstawowe mechanizmy działania społeczeństwa jako struktury i procesu, zdobędziesz umiejętności posługiwania się językiem nauk społecznych.

  Praca ze społecznością lokalną

  Na zajęciach dowiesz się dlaczego diagnoza potrzeb lokalnych jest taka istotna i jaka jest rola konfliktów lokalnych. Nauczysz się dobierać narzędzia pracy ze społecznością lokalną.

  Prakseologia. Teoria sprawnego działania.

  Prakseologia to dziedzina zajmująca się skutecznym działaniem. Podczas zajęć dowiesz się i zrozumiesz na czym polega poznawanie, badanie
  i kreowanie działań w taki sposób, by zwiększać ich skuteczność. Nauczysz się planować działania oraz przeprowadzać wartościowanie prakseologiczne działań. Nadto zdobędziesz umiejętności planowania i skutecznego działania w zespole. Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz wykorzystać w pracy zawodowej – głównie przy zarządzaniu zespołem, w biznesie – przy organizowaniu działalności gospodarczej i realizowaniu strategii firmy, ale również przy planowaniu i realizowaniu rozwoju osobistego.

  Socjalizacja jako wpływ społeczny

  W ramach tego przedmiotu dowiesz się o relacjach pomiędzy rozwojem osobowości wyznaczonym naszymi gatunkowymi cechami i potrzebami
  a kształtującym ją wpływem ze strony społeczeństwa i kultury. Nauczysz się identyfikować oddziaływania środowiska społecznego formujące określone postawy, motywacje, światopoglądy. W oparciu o tę wiedzę będziesz umieć m.in. rozpoznawać, które z tych oddziaływań przyczyniają się do możliwie pełnego rozwoju człowieka, które są nieodzowne ze względu na funkcjonowanie w społeczeństwie, a które z nich są manipulacją.

  Socjologia komunikacji

  W trakcie zajęć:

  • poznasz zasady komunikowania się z innymi osobami i zbiorowościami oraz zaznajomisz się z czynnikami, które nań oddziałują,
  • nauczysz się komunikować się z otoczeniem.

  Twoje umiejętności pozwolą ci na dostosowanie swoich wypowiedzi do zróżnicowanego środowiska społecznego

  Socjologia podejmowania decyzji

  Z podejmowaniem decyzji spotykamy się w bardzo wielu sytuacjach: zastanawiamy się czy kupić właśnie ten produkt, na kogo głosować
  w najbliższych wyborach albo jak spędzić jutrzejszy czas wolny. Socjologia podejmowania decyzji zajmuje się analizą wpływów społecznych na podejmowane przez nas decyzje. Podczas zajęć dowiesz się w jaki sposób na indywidualne decyzje wpływają inne osoby, a także w jaki sposób przebiega podejmowanie decyzji grupowych. Znajomość tych dwóch różnych wpływów pozwoli ci w przyszłości uniknąć podejmowania złych decyzji. Zdobędziesz także umiejętność  organizowania i moderowania spotkań poświęconych podejmowaniu ważnej decyzji.

  Socjotechnika polityki

  Wiedza wyniesiona z zajęć pozwoli na nabycie umiejętności badawczych środków i metod wykorzystanych w kształtowaniu opinii publicznej, zwłaszcza w sferze polityki. Nabyte umiejętności można wykorzystać w procesie projektowania zmian społecznych (kampanie wyborcze, kampanie społeczne) w pożądanym przez siebie kierunku.

  Możesz stać się specjalistą, który wie czym jest socjotechnika i jaka jest jej rola w kreowaniu postaw społecznych, umie wykorzystywać narzędzia socjotechniczne w różnych obszarach działalności polityczno-społecznej oraz potrafi bronić się przed manipulacją ze strony innych ludzi.

  Socjotechnika. Teorie i strategie wpływu społecznego.

  Na zajęciach :

  • Poznasz i zrozumiesz czym jest socjotechnika i jakie jest jej znaczenie w tak ważnych sferach życia, jak polityka, biznes, pomoc społeczna, edukacja itp.
  • Poznasz zasady oraz praktyczne i etyczne aspekty stosowania socjotechniki.
  • Zrozumiesz specyfikę perswazyjnego, manipulacyjnego oraz facylitacyjnego oddziaływania na ludzi.
  • Poznasz zasady manipulacji społecznej w skali mikro-, w skali średniej i w skali makrospołecznej.
  • Zdobędziesz umiejętności skutecznego oddziaływania na ludzi, na grupy oraz w skali ogólnospołecznej, a nadto nauczysz się stosować techniki obronne przed oddziaływaniem niepożądanym.
  • Zdobytą wiedzę możesz wykorzystać zawodowo – np. jako specjalista ds. kampanii wyborczych, reklamowych, promocyjnych, jako ekspert ds. wizerunku spin doktor, jako coach realizacji przedsięwzięć, a także w niezliczonych codziennych sytuacjach interakcji społecznych,
   w których podejmuje się wzajemne oddziaływania.

  Technologia informacyjna

  Technologie informacyjne pozwalają nam efektywnie zarządzać informacjami. W trakcie zajęć nauczymy się jak pozyskiwać, przetwarzać
  i prezentować dane za pośrednictwem nowoczesnych technologii.

  Trening kompetencji społecznych

  Trening ukierunkowany będzie na wzmocnienie tzw. kompetencji miękkich istotnych zarówno w relacjach zawodowych jak i w życiu prywatnym.
  W trakcie zajęć pracować będziemy nad takimi kompetencjami jak: skuteczne komunikowanie, asertywność, zarządzanie czasem, kreatywność i praca zespołowa.

  Wstęp do reklamy społecznej

  Chcesz skutecznie komunikować treści społeczne? Chcesz przekonywać do innowacji społecznych i pokazywać problemy społeczne, by trafiły do serc i umysłów – wybierz kurs reklamy społecznej! Studiując problematykę przedmiotu, dowiesz się co to jest komunikowanie społeczne, reklama i reklama społeczna, zdobędziesz umiejętności tworzenia komunikatów słownych i wizualnych o społecznych problemach i innowacjach, zdobytą wiedzą
  i umiejętności możesz wykorzystać jako twórca kampanii społecznych w sektorze prywatnym i publicznym.

 • II rok studiów

  Interwencja w rozwój lokalny i regionalny

  Jedną z głównych powinności nauki wobec praktyki jest dostarczenie wiedzy na temat możliwości przeprowadzania pozytywnych zmian. Interwencja może dotyczyć niemal każdego działania na rzecz wspólnoty: działań inwestycyjnych poprawiających stan dróg, intensyfikacji życia teatralnego lub kultywowania kultury ludowej. Tak rozumiana interwencja w rozwój lokalny i regionalny nie zawsze musi przynosić pozytywne efekty i być pozytywnie odbierana przez mieszkańców. Z tego powodu należy ten proces kontrolować. W ramach przedmiotu poznasz metody i techniki oceny planowanej interwencji w różnych jej stadiach: przed jej podjęciem, w trakcie realizacji, a także po jej zakończeniu. W wyniku zajęć uzyskasz umiejętności pozwalające mu na wykonywanie ewaluacji interwencji.

  Kultura organizacji (diagnoza i zmiana)

  Każdy przyszły menedżer wie, że taki kurs trzeba przejść! Jeśli widzisz się jako kreatora wspólnoty organizacyjnej, musisz poznać tajniki diagnozowania i stymulowania jej norm, wartości, mitów i tabu. Studiując problematykę przedmiotu, poznasz społeczną tkankę firm i instytucji, zdobędziesz umiejętności diagnozowania i stymulowania organizacyjnych norm, wartości, mitów i tabu, możesz działać jako konsultant ds. analizy i modyfikacji kultury organizacyjnej.

  Kultura organizacji (diagnoza i zmiana)

  Każdy przyszły menedżer wie, że taki kurs trzeba przejść! Jeśli widzisz się jako kreatora wspólnoty organizacyjnej, musisz poznać tajniki diagnozowania i stymulowania jej norm, wartości, mitów i tabu. Studiując problematykę przedmiotu, poznasz społeczną tkankę firm i instytucji, zdobędziesz umiejętności diagnozowania i stymulowania organizacyjnych norm, wartości, mitów i tabu, możesz działać jako konsultant ds. analizy i modyfikacji kultury organizacyjnej.

  Marketing w polityce i gospodarce

  Na zajęciach z tego przedmiotu zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z marketingiem gospodarczym i politycznym, obejmującymi przede wszystkim sposoby stosowania marketingu w działalności publicznej i gospodarczej oraz jego strategicznych aspektów w kontekście samodzielnego tworzenia koncepcji marketingowej.

  Nauczysz się jak analizować procesy zachodzące w życiu politycznym i gospodarczym, a na podstawie tych analiz opracowywać strategie marketingowe.

  Możesz wykorzystać tę wiedzę do stworzenie kampanii wizerunkowej wybranego podmiotu politycznego lub gospodarczego.

  Negocjacje: teorie i techniki

  Na zajęciach poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące negocjacji. Nauczysz się zasad prowadzenia negocjacji, poznasz ich typy. Wykorzystasz nabyte umiejętności w różnorodnych aspektach swojego życia, w tym również w zawodowym.

  Promocja zdrowia

  Na zajęciach dowiesz się, dlaczego zdrowie stanowi wartość dla człowieka, i dlaczego tak ważne jest traktowanie go w różnych aspektach. Nauczysz się promować zdrowie zarówno w wymiarze jednostkowym jak i w obszarze publicznym. Wykorzystasz nabyte umiejętności nie tylko w kreowaniu zdrowego stylu życia, ale i pracując w instytucjach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

  Przemoc symboliczna i kontrola społeczna w instytucjach edukacyjnych

  Jeżeli kiedykolwiek jako uczeń/uczennica, może już jako student/studentka, zastanawiałeś/-łaś się dlaczego kolejne reformy systemu oświaty w Polsce nie przynoszą pożądanych efektów, to przy odrobinie Twojego refleksyjnego zaangażowania przedmiot „Przemoc symboliczna i kontrola społeczna
  w instytucjach edukacyjnych”, ułatwi Ci zrozumienie tych problemów. Prowadzący go Wykładowcy zapraszają do odkrywania ukrytych mechanizmów funkcjonowania instytucji edukacyjnych, także w odniesieniu do wyników badań własnych, wypracowanych z wykorzystaniem metodologii wizualnej. Być może umiejętności z zakresu odsłoniętego przed Tobą warsztatu metodologicznego, zainspirują Cię do zaprojektowania własnych badań na temat instytucjonalnej edukacji, a w niedalekiej przyszłości staną się elementem Twoich kompetencji zawodowych.

  Savoir vivre jako społeczny system regulowania interakcji i komunikacji interpersonalnej

  Człowiek wykształcony zawsze wie jak się zachować. Podczas zajęć dowiesz się czym jest i jakie ma znaczenie, a przede wszystkim jaki jest i na czym polega konwenans towarzyski w sferze życia prywatnego, w pracy, w przestrzeni publicznej. Dowiesz się też i zrozumiesz co to jest, na czym polega i jakie ma zasady protokół dyplomatyczny jako system regulacji w kontaktach urzędowych i instytucjonalnych oraz w międzynarodowej dyplomacji i kurtuazji. Zrozumiesz również różnice międzykulturowe w relacjach biznesowych i dyplomatycznych. Dowiesz się jakie zachowania są źle odbierane, a jakie oczekiwanie i cenione w różnych kręgach kulturowych. Nauczysz się stosować zasady savoir vivre w codziennych sytuacjach zawodowych, towarzyskich i osobistych. Zdobyta wiedza i umiejętności będą Twoim atutem w pracy zawodowej oraz w relacjach interpersonalnych. Możesz je wykorzystać w każdej chwili, w każdej sferze życia, a co najważniejsze – dzięki nim nieraz spotkasz się z uznaniem
  i podziwem ludzi, na opinii których będzie ci zależało.

  Socjologia języka

  Na ogół traktujemy język jako naturalny środek codziennego komunikowania się i wyrażania naszych myśli. Język stanowi jednak także potężne narzędzie kształtowania umysłu, wpływające na postrzeganie rzeczywistości, postawy, a w konsekwencji podejmowane działania. Warto wiedzieć, jak różni się on w zależności od społecznych kontekstów i co o jego, często skrytej, roli wie już nauka. Przedmiot ten dostarczy Ci wiedzy w jaki sposób język kształtuje nasze myślenie, postawy i wybory. Nauczysz się analizować to pozornie niewidoczne narzędzie, które nie tylko nam służy, ale też uczestniczy w konstruowaniu naszych obrazów świata i ludzi. Nabyta wiedza pozwoli Ci rozpoznawać w jaki sposób w różnych społecznych kontekstach, świadomie lub nieświadomie, ludzie używają języka do własnych celów, ale też jakie język zastawia na nich pułapki.

  Socjologia kryzysu a socjotechnika

  W mediach słyszysz, że czas stanu epidemicznego Covid-19 wywołał wielopoziomowy kryzys społeczny. Tylko czym właściwie jest kryzys? Czy jesteśmy skazani na życie w ciągłym kryzysie? A może to skuteczna strategia do sterowania naszym zachowaniem? Na zajęciach dowiesz się jak kryzysy społeczne, przyczyniają się do zmian społecznych. Zdobędziesz umiejętność konstruowania wypowiedzi publicznych w czasach kryzysu. Wykorzystasz tę wiedzę i umiejętności w pracy rzecznika prasowego, biura prasowego, sztabu wyborczego, dziennikarza czy pracy analityka społecznego.

  Socjologia organizacji

  Analiza otoczenia, sieci komunikowania, kierowania potencjałem społecznym przyda się na każdej ścieżce kariery zawodowej. Do tego zarządzanie różnorodnością, organizacja ucząca się i CSR – to trzeba ogarniać! Studiując problematykę przedmiotu, poznasz, zrozumiesz co to jest motywacja
  i przywództwo, kontrakt psychologiczny, zarządzanie różnorodnością, nauczysz się analizowania otoczenia organizacji, jej sieci komunikowania, przewidywania szans i zagrożeń dla firmy i branży, możesz działać jako prywatny przedsiębiorca, pracownik korporacji o ambicjach kierowniczych np. w dziale zarządzania potencjałem społecznym, albo coach, head-hunter czy specjalista od CSR

  Socjologia zachowań ludzkich

  W trakcie zajęć:

  • poznasz jak inni otoczenie społeczne wpływa na Twoje zachowanie.
  • nauczysz się wyjaśniać zachowania ludzi w określonym środowisku społecznym.

  Swoje umiejętności możesz wykorzystać do kreowania środowiska społecznego w różnych zbiorowościach (instytucjach i organizacjach społecznych, społecznościach lokalnych itp.).

  Socjologia życia publicznego

  Na zajęciach poznasz zasady i reguły budowania zaufania społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. Dowiesz się jak kultura polityczna wpływa na jakość demokracji. Będziesz znać odpowiedź na pytanie jak kształtowana jest opinia publiczna. Znając odpowiedzi na pytania: „co nas łączy?”, gdzie jest „my”, a gdzie są „oni”? dlaczego boimy się obcych? – będziesz lepszym PR-owcem, politykiem, animatorem kulturalnym, liderem społeczności lokalnej, sołtysem, aktywistą ruchu społecznego.

  Świadomość społeczna

  Świadomość społeczna to „miękka” sfera życia społecznego, mająca jednak często decydujące znaczenie dla dróg, jakimi podążają całe społeczeństwa. Podlega pewnym stałym prawidłowościom, jest kształtowana przez kulturę, doświadczenia historyczne, przekształcana przez twórczy wkład aktywnych członków społeczeństwa, bywa też traktowana jako plastyczny materiał poddający się manipulacji. Wiedza na jej temat pozwala
  w sposób podmiotowy uczestniczyć w tych ciągłych zmaganiach o kształt i treść naszej świadomości. Przedmiot ten dostarczy Ci poznawczych narzędzi analizy różnych aspektów świadomości społecznej. Zdobyta wiedza pozwoli Ci w sposób niezależny, aktywny i podmiotowy określać swoje miejsce w zachodzących wciąż społecznych procesach konkurencji o kształt i treść społecznej świadomości.

  Techniki i warsztaty szkoleniowe

  Na zajęciach poznasz różne sposoby ich prowadzenia. Zdobędziesz umiejętności ich organizacji i praktycznego wykorzystanie w różnych aspektach oddziaływania społecznego.

  Współczesne teorie socjologiczne

  Jeśli wielokrotnie słyszałeś, że na studiach nie uczą niczego nowego, to jesteś w błędzie. Na zajęciach poznasz koncepcje teoretyczne, które tłumaczą to co dzieje się właśnie na świecie, a ty obserwujesz w mediach. Przedmiot, oprócz wiedzy dostarczy ci umiejętności kształtowania schematów interpretacyjnych, które pozwolą ci być lepszym komentatorem współczesnych wydarzeń, co wykorzystać możesz jako dziennikarz, redaktor, vloger, komentator, prezenter telewizyjny. Po studiach problematyki tego przedmiotu, inaczej będziesz: uczestniczyć w domowych rozmowach o polityce, oglądać telewizję i czytać gazety.

 • III rok studiów

  Badania terenowe (zajęcia terenowe)

  Badania terenowe to przedmiot na wskroś praktyczny. Został pomyślany tak, by studenci – stając się członkami zespołu badawczego – mieli sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas studiów w praktyce badawczej. Podczas kursu planujemy, przygotowujemy, realizujemy
  i opracowujemy wyniki badania socjologicznego.

  Dowiesz się:

  • Na czym polega proces projektowania badania socjologicznego.
  • Jaka jest specyfika poszczególnych etapów badania socjologicznego.

  Nauczysz się:

  • Stawiać problemy badawcze w odniesieniu do istniejących potrzeb poznawczych.
  • Projektować i realizować badania socjologiczne: dobierać próby oraz stosować techniki badawcze. Analizować zebrane dane.

  Zdobyte kompetencje pozwolą na:

  • Pracę w zespołach badawczych w szerokim zakresie problematyki społecznej.
  • Pracę w zespołach organizujących działania społeczne, w ramach których konieczne jest planowanie badań socjologicznych.

  Design thinking

  Na zajęciach nauczysz się wykorzystywać swoją wiedzę o potrzebach, barierach i oczekiwaniach różnych grup społecznych projektując dedykowane im rozwiązania. Wykorzystasz tę kompetencję wszędzie tam, gdzie cenią indywidualną kreatywność i umiejętność pracy w grupie, a więc w małych firmach konsultingowo-marketingowych, branży IT, korporacjach, fundacjach, edukacji i administracji.

  Edukacja obywatelska

  Aktywne działanie oraz świadomość obywatelska stanowią fundament każdego rozwiniętego społeczeństwa. Tryby demokracji będą dobrze funkcjonowały tylko wtedy, kiedy my – obywatele będziemy zaznajomieni z zasadami jej funkcjonowania. Na tych zajęciach dowiesz się o roli społeczeństwa w tworzeniu demokracji. Nauczysz się jak możesz włączać się w różnorodne formy uczestnictwa, jakie masz prawa i obowiązki. Poznasz zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Zrozumiesz jak budować kapitał społeczny i w jaki sposób wykorzystywać zasoby ludzkie, aby skutecznie kreować obywatelską przestrzeń w miejscu, w którym mieszkasz i w którym będziesz pracował/a. Zajęcia z edukacji obywatelskiej dadzą Tobie solidną podstawę do tego, by w przyszłości wiedzieć, jak tworzyć model współpracy między władzą
  a społeczeństwem.

  Komputerowa analiza i wizualizacja danych

  W trakcie kursu będziemy poznawać techniki ilościowej i jakościowej analizy danych. Nauczymy się jak obsługiwać nowoczesne programy komputerowe dedykowane przetwarzaniu danych oraz jak w atrakcyjny sposób zaprezentować swoje analizy.

  Proces partycypacji społecznej

  Partycypacja społeczna polega na angażowaniu możliwie najszerszego spektrum uczestników, którzy mogą mieć wpływ na życie społeczne wspólnoty. Zajęcia obejmują techniki i metody aktywizujące lokalną społeczność. Poza wiedzą teoretyczną podczas zajęć zostaną przeprowadzone zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności włączania osób oraz grup do szerszych zbiorowości (społeczności lokalnych, gmin, powiatów, regionów). Szczególny nacisk podczas zajęć zostanie położony na rozwój umiejętności aktywizacji i angażowania kategorii społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Projekty interwencji zdrowotnych

  Na zajęciach dowiesz się  o sposobach oddziaływań zdrowotnych zarówno w wymiarze jednostkowych jak i publicznym. Nauczysz się, jakie są skuteczne sposoby tego typu interwencji, zaś zdobyte umiejętności pozwolą Tobie na zaprojektowanie odpowiedniej interwencji zdrowotnej.

  Socjologia codzienności i potocznego myślenia

  Przedmiot skupia się na charakterystyce wiedzy potocznej i tzw. myślenia zdroworozsądkowego w codziennych sytuacjach społecznych.

  Na zajęciach dowiesz się czym różni się wiedza potoczna od wiedzy naukowej,  jakie mechanizmy odpowiadają za potoczne sposoby opisu
  i rozumienia faktów codzienności. Ponadto dowiesz się czym charakteryzują się elementy potocznej wiedzy w pozaeuropejskich kręgach kulturowych.

  Zdobędziesz umiejętności rozpoznawania potoczności w komunikacji społecznej, a także stosowania wiedzy o specyfice pojmowania codziennej rzeczywistości w kontaktach formalnych, np. biznesowych i nieformalnych z przedstawicielami różnych narodów i kultur.

  Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz wykorzystać w pracy eksperta ds. wizerunku, ds. kampanii reklamowych, politycznych i innych, ponadto
  w pracy negocjatora, doradcy ds. spraw społecznych, coacha działań społecznych, itp., a także w codziennych sytuacjach interakcji społecznych.

  Socjologia religii

  W ramach tego przedmiotu dowiesz się, w jaki sposób w socjologii podchodzi się do wszelkich ludzkich doświadczeń, przekonań, zachowań i działań związanych z religią, indywidualnych i zbiorowych. Zdobędziesz umiejętności bezstronnej i fachowej analizy tych zjawisk i wyjaśniania ich szerokich kontekstach społeczno-kulturowych. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą Ci możliwość w sposób nieuprzedzony, bez obawy o urażenie czyichś uczuć i w oparciu o warsztat socjologiczny uczestniczenia w publicznym dyskursie na temat religii jako zjawiska społecznego.

   

  Socjologia wiedzy

  Socjologia wiedzy jest dziedziną zajmującą się opisem i badaniem znaczenia społeczeństwa w kreowaniu i rozwoju wiedzy. Jak pokazują liczne badania, wiedza w społeczeństwie nie jest czymś obiektywnym. W bardzo wielu sytuacjach zależy ona od tego, w jakim miejscu w strukturze społecznej się znajdujemy, jaka jest ogólna sytuacja wewnątrz społeczeństwa (np. kto rządzi, jaki jest stan integracji społecznej, itp.), sytuacja międzynarodowa.

  Na zajęciach poznasz teorie i koncepcje odziaływania społecznego na wiedzę w ogóle, oraz na instytucje zajmujące się tworzeniem, przekazem, rozpowszechnianiem wiedzy.

  Uzyskasz umiejętności rozpoznawania czynników wpływu na wiedzę, przekonania i opinie ludzi.

  Uzyskaną wiedzę i umiejętności możesz wykorzystać jako zasób eksperta zajmującego się doradztwem, planowaniem, przeprowadzaniem kampanii społecznych, jak również w pracy analityka społecznego.

  Translatorium

  Chcesz wypłynąć na szersze wody? Na tych zajęciach otrzymasz dobrze wyposażoną łódź i kurs przetrwania w najbardziej językowo obcych warunkach świata akademickiego (głównie anglosaskiego). Studiując problematykę przedmiotu, zrozumiesz czym różni się rejestr akademicki od języka potocznego, zdobędziesz umiejętności stosowania reguł tworzenia tekstów akademickich w języku angielskim, możesz działać jako fachowe wsparcie językowe przy tłumaczeniach artykułów i książek naukowych.

  Wojna i pokój w nowych mediach

  W czasie zajęć zapoznasz się z tematyką budowania różnorodnych narracji o wojnie i pokoju obecnych we współczesnych mediach, obejmującą zarówno zagadnienia związane z tworzeniem i oddziaływaniem przekazów medialnych dotyczących konfliktów zbrojnych, jak i tych wykorzystywanych w działaniach na rzecz pokoju. Nauczysz się jak rozpoznawać i analizować treść przekazów oraz efekty oddziaływania nowoczesnych środków komunikacji w kontekście dyskursu wojny i pokoju.

  Możesz wykorzystać tę wiedzę do samodzielnego konstruowania wizerunku inicjatyw społecznych w mediach.

  Wywieranie wpływu przez grupy

  Na zięciach dowiesz się, dlaczego grupa stanowi ważny składnik funkcjonowania każdego z nas, w jaki sposób na nas oddziałuje, jak kształtuje nasze zachowania. Nauczysz się określać różne sposoby wpływu grupowego na jednostkę. Natomiast nabyte umiejętności pozwolą Tobie stać się dobrym obserwatorem życia społecznego.

  Zarządzanie konfliktem w środowisku lokalnym

  Zastanawiasz, dlaczego wokół nas tyle jest sporów o lasy, żubry, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie terenu, inwestycje itd. Komu to służy? Na zajęciach znajdziesz nie tylko odpowiedź na to pytanie, ale także poznasz taktyki stosowane przez różne strony konfliktu lokalnego. Wiedza ta pozwoli ci łatwiej doprowadzać do kompromisowych rozwiązań w swoich środowiskach lokalnych. Uczyni Cię to skutecznym liderem lokalnym, politykiem, radnym, urzędnikiem, wójtem, burmistrzem, aktywistą ruchu społecznego czy organizacji ekologicznej.

Studiuj razem z nami !!!

Rekrutacja >>>